psp 太空戰士3 金手指


psp太空戰士3金手指為網路收集而來。

_C0 Luneth EXP 999999
_L 0x201F85C4 0x000F423F

_C0 Arc EXP 999999
_L 0x201F88BC 0x000F423F

_C0 Refia EXP 999999
_L 0x201F8BB4 0x000F423F

_C0 Ingus EXP 999999
_L 0x201F8EAC 0x000F423F

_C0 Luneth HP 9999
_L 0x101F85CC 0x0000270F
_L 0x101F85D0 0x0000270F

_C0 Arc HP 9999
_L 0x101F88C4 0x0000270F
_L 0x101F88C8 0x0000270F

_C0 Refia HP 9999
_L 0x201F8BBC 0x0000270F
_L 0x201F8BC0 0x0000270F

_C0 Ingus HP 9999
_L 0x201F8EB4 0x0000270F
_L 0x201F8EB8 0x0000270F

_C0 HP不減
_L 0xC002B370 0x0E200400
_L 0xC0066E58 0x0E200408
_L 0xC0066E5C 0x92260010
_L 0xC0066E60 0x14C00009
_L 0x20001000 0x3C0508A0
_L 0x20001004 0x00E5282B
_L 0x20001008 0x0005980B
_L 0x2000100C 0x03E00008
_L 0x20001010 0x8CE40000
_L 0x20001020 0x3C0908A0
_L 0x20001024 0x00E9482B
_L 0x20001028 0x00A9200B
_L 0x2000102C 0x03E00008
_L 0x20001030 0xACE40000

_C0 MP不減
_L 0xC003B6F4 0xA0E50000
_L 0xC010647C 0x00000000

_C0 變更職業無冷卻時間
_L 0xC006A488 0x24020000

_C0 查看職業後熟練度最大
_L 0xC00A4218 0x0E200410
_L 0xC00A421C 0x00000000
_L 0xC0101430 0x0E200414
_L 0x20001040 0x24050063
_L 0x20001044 0xA0850000
_L 0x20001048 0x03E00008
_L 0x2000104C 0x02602025
_L 0x20001050 0x24100063
_L 0x20001054 0x03E00008
_L 0x20001058 0xA0900000

_C0 裝備限制解除
_L 0xC006B9E0 0x24020001

_C0 物品獲得率100%
_L 0xC0062714 0x00000000

_C0 掉落物品等級指定
_L 0xC0062774 0x2A6400xx
xx=
00 1級
01 2級
02 3級
03 4級
04 5級
05 6級
06 7級
07 8級
※8級是稀有道具,想掉洋蔥系列裝備的請設定在6~8級。

_C0 獲得金幣 x倍
_L 0xC0062620 0x00022xx0

xx=
84 2倍
88 4倍
8C 8倍
90 16倍
94 32倍
98 64倍
9C 128倍
A0 256倍
A4 512倍
A8 1024倍
AC 2048倍
B0 4096倍
B4 8192倍
B8 16384倍
BC 32768倍
C0 65536倍
C4 131072倍
C8 262144倍
CC 524288倍
D0 1048576倍
D4 2097152倍
D8 4194304倍
DC 8388608倍
E0 16777216倍
E4 33554432倍
E8 67108864倍
EC 134217728倍

_C0 破關時間爲零
_L 0x201F9E98 0x00000000

_C0 寶箱收集率100%
_L 0x201F9EB4 0x00000064

_C0 總計討伐次數最大
_L 0x201F9EA0 0x0098967F

_C0 逃跑次數爲零
_L 0x201F9EA4 0x00000000

_C0 最高損傷値最大
_L 0x201F9EA8 0x0000270F

_C0 最多連擊次數最大
_L 0x201F9EAC 0x00000020

_C0 怪物圖鑒全開
_L 0x80248DCE 0x00FE0004
_L 0x10000001 0x00000000
_L 0x40248DD0 0x00FE0002
_L 0x000000FF 0x00000000

_C0 畫廊全開
_L 0x801F4193 0x000C0001
_L 0x000000FF 0x00000000
_L 0x001F419F 0x0000000F
_L 0x801F41A3 0x00070001
_L 0x000000FF 0x00000000
_L 0x001F41AA 0x00000007
_L 0x501F41A3 0x00000008
_L 0x001F41AB 0x00000000

_C0 第一人的右手熟練度
_L 0x001FA0D1 0x000000XX
_L 0x001FA0D2 0x000000YY
_L 0x001FA0D3 0x000000ZZ

_C0 第一人的左手熟練度
_L 0x001FA0D4 0x000000XX
_L 0x001FA0D5 0x000000YY
_L 0x001FA0D6 0x000000ZZ
XX=熟練度 YY=經驗值 ZZ=獲得經驗值
第二人以後+2F8h

_C0 莫古(モグネット)的信
_L 0x8026143C 0x00190001
_L 0x000000XX 0x00000000
XX 00=没有 01=未讀 02=已讀

_C0 職業熟練度99(第1人~第4人)
_L 0x801F9EF9 0x00170014
_L 0x00000063 0x00000000
_L 0x801FA1F1 0x00170014
_L 0x00000063 0x00000000
_L 0x801FA4E9 0x00170014
_L 0x00000063 0x00000000
_L 0x801FA7E1 0x00170014
_L 0x00000063 0x00000000以上。


張貼留言

0 留言